Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet στο Δίκαιο της ΕΕ

Ανταγωνισμός, Ενέργεια & Μεταφορές

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς