Ενέργεια: Δίκαιο, Οικονομία & Πολιτική

Φαραντούρης, Ν.Ε. (επιμ.), Ενέργεια: Δίκαιο, Οικονομία & Πολιτική, Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2012

Πρόκειται για τη βασική βιβλιογραφική πηγή σε θέματα δικαίου, οικονομικών και πολιτική της ενέργειας. για τ Η ύλη διαρθρώνεται σε πέντε Ενότητες: «Ολοκλήρωση και Ελευθέρωση των Αγορών Ενέργειας στην ΕΕ», «Κανόνες Ανταγωνισμού και Ελεύθερης Κυκλοφορίας», «Οικονομική και Στρατηγική της Ενέργειας», «Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί για την Ενέργεια», «Δίκτυα Αγωγών και Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού».