Ενέργεια: Δίκτυα & Υποδομές

Φαραντούρης, Ν.Ε. (επιμ.), Ενέργεια: Δίκτυα & Υποδομές, Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2014

Εξετάζονται επίκαιρα θέματα που συνδέονται με το διεθνές και ευρωπαϊκό θεσμικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, την οργάνωση και λειτουργία των ενεργειακών αγορών, τη στρατηγική και τις διεθνείς σχέσεις. Η ύλη διαρθρώνεται σε τέσσερις Ενότητες: «Δίκαιο & Θεσμοί», «Ρύθμιση, Ανταγωνισμός & Κρατική Παρέμβαση», «Τεχνική & Οικονομική διάσταση» και «Θεσμικές & Γεωπολιτικές πτυχές της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων».