Ο Έλεγχος των Κρατικών Ενισχύσεων Διάσωσης και Αναδιάρθρωσης Προβληματικών Επιχειρήσεων

Φαραντούρης, Ν.Ε., Ο Έλεγχος των Κρατικών Ενισχύσεων Διάσωσης και Αναδιάρθρωσης Προβληματικών Επιχειρήσεων, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2006, σελίδες: 325

Η συγκεκριμένη μονογραφία αναλύει το κοινοτικό/ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων για τη διάσωση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων. Με βάση τις αποφάσεις της Επιτροπής και τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, επιχειρείται η ανάλυση και αποσαφήνιση της κοινοτικής πολιτικής στο συγκεκριμένο τομέα και αξιολογείται η συμβολή των νέων κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών της Επιτροπής στην επίτευξη των στόχων της Συνθήκης ΕΚ και στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.