Δίκαιο της Ενέργειας

Δίκαιο Ενέργειας, Νομική Βιβλιοθήκη  2016, σ. ΧΧΙΙ+352

Στο έργο «Δίκαιο της Ενέργειας» αποτυπώνονται οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας που έχουν αναδιατάξει το ενεργειακό θεσμικό και ρυθμιστικό τοπίο στην Ελλάδα και αφορούν την αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων και του ρόλου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της Τρίτης Ενεργειακής Δέσμης της ΕΕ, η περαιτέρω ελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με την θέσπιση ανεξάρτητων Διαχειριστών, την απόσχιση κλάδων και τον μετασχηματισμό της λιανικής, η επέκταση του θεσμού των δημοπρασιών ως εργαλείου μεγαλύτερης ρευστότητας στην αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και η ευρωπαϊκής, επίσης, προέλευσης ενίσχυση των μηχανισμών για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού